خشونت| ویکی پدیا فارسی

خشونت

 

پرسش مهر   95رئیس جمهور 

هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.

رئیس جمهور از دانش آموزان،دانشجومعلمان وفرهنگیان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟.

چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی.

  • و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟.